Societăţile străine care efectuează la acest moment activităţi de conducere şi de gestiune a activităţii pe teritoriul României trebuie să plătească 16% impozit pe profit

  • Maria Bădoi
Featured image

Orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general.


  1. Persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii de la data înregistrării lor (temei art. 205 alin. (1) din Noul Cod civil).
  2. Faptele licite sau ilicite săvârşite de organele persoanei juridice obligă însăşi persoana juridică, însă numai dacă ele au legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate. Faptele ilicite atrag şi răspunderea personală şi solidară a celor care le-au săvârşit, atât faţă de persoana juridică, cât şi faţă de terţi (temei art. 219 din Noul Cod civil).
  3. Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor şi a altor persoane care au acţionat în calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice de către aceştia prin încălcarea îndatoririlor stabilite în sarcina lor, aparţine, în numele persoanei juridice, organului de conducere competent, care va decide cu majoritatea cerută de lege, iar în lipsă, cu majoritatea cerută de prevederile statutare (temei art. 220 alin. (1)  din Noul Cod civil).
  4. Persoana juridică având în subordine o altă persoană juridică nu răspunde pentru neexecutarea obligaţiilor acesteia din urmă şi nici persoana juridică subordonată nu răspunde pentru persoana juridică faţă de care este subordonată, dacă prin lege nu se dispune altfel (temei art. 222 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal).
  5. Sediul persoanei juridice se stabileşte potrivit actului de constituire sau statutului. În funcţie de obiectul de activitate, persoana juridică poate avea mai multe sedii cu caracter secundar pentru sucursalele, reprezentanţele sale teritoriale şi punctele de lucru (temei art. 227 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal).
  6. Pentru persoanele juridice, domiciliu fiscal este sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat. În cazul în care nu se poate stabili locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, domiciliul fiscal este locul în care se află majoritatea activelor. (temei art. 31 din Legea nr. 207/2015).
  7. Prin noul cod fiscal, începând cu 01 ianuarie 2016, în lista contribuabililor pe care legiuitorul i-a obligat să plătească impozit pe profit există şi persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (temei art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015).
  8. Veniturile, alte beneficii şi elemente patrimoniale sunt supuse legislaţiei fiscale indiferent dacă sunt obţinute din acte sau fapte ce îndeplinesc sau nu cerinţele altor dispoziţii legale. Situaţiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciază de organul fiscal în concordanţă cu realitatea lor economică, determinată în baza probelor administrate. Atunci când există diferenţe între fondul sau natura economică a unei operaţiuni sau tranzacţii şi forma sa juridică, organul fiscal apreciază aceste operaţiuni sau tranzacţii, cu respectarea fondului economic al acestora. Organul fiscal stabileşte tratamentul fiscal al unei operaţiuni având în vedere doar prevederile legislaţiei fiscale, tratamentul fiscal nefiind influenţat de faptul că operaţiunea respectivă îndeplineşte sau nu cerinţele altor prevederi legale (temei art. 14  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală).
  9. Prin urmare, analizând întrebarea dvs., se confirmă faptul că societăţile străine care efectuează acum activitate de conducere şi de gestiune a activităţii pe teritoriul României trebuie să plătească 16% impozit pe profit, în sensul aplicării prevederilor art.13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015.


Despre Autor:

Maria Bădoi - Expert Contabil

Este expert contabil cu experienţă de peste 15 ani şi autor de lucrări şi articole de specialitate (contabilitate, impozite, tva, etc).


«Articolul anterior Articolul următor»