Deducerea TVA: cazuri specifice

  • Daniela Tănase
Featured image

La excepțiile prevăzute la limitările speciale ale dreptului de deducere a TVA pentru combustibil de la art. 1451sunt prevăzute vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, dar la excepțiile prevăzute la deductibilitatea cheltuielilor privind combustibilul nu sunt prevăzute aceste vehicule. In acest caz, pentru combustibilul utilizat pentru prestarea acestor servicii cu plată cheltuiala este deductibilă în proporție de 50% și taxa este deductibilă în totalitate?

Aceasta a fost intenția legiuitorului, sau este o necorelare între titlul II și titlul VI?

Observație: La art. 153 alin. (9) se prevede că organul fiscal anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă se îndeplinesc anumite condiții. Litera e), de exemplu, prevede că anularea se face din prima zi a celei de-a doua luni următoare unui semestru în care contribuabilul nu a efectuat/achiziționat bunuri/servicii. La alin. (91) se prevede că înscrierea în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată se face de către organul fiscal competent, după comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării.

Conform art. 11, beneficiarii care achizitionează bunuri și/sau servicii de la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) și au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile, a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, a fost anulată nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugată aferente achizițiilor respective.

Având în vedere faptul că data anulării în scopuri de TVA a unei persoane poate diferi de data înscrierii în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, ar trebui să existe o rubrică cu data înscrierii în acest registru a persoanei impozabile (deoarece doar de la acea dată este opozabilă față de terți anularea codului).

Este vorba de vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, pentru care art. 145¹ permite deducerea integrală a taxei pe valoarea adăugată.

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că nu există un regim, o corelare între prevederile referitoare la limitarea dreptului de deducere din punct de vedere al T.V.A. şi limitarea din punct de vedere al impozitului pe profit.

Pentru autoturismele în sine, în cazul T.V.A., dreptul de deducere este limitat la 50% (înainte de 1 ianuarie 2012 era limitat integral), pe când o astfel de limitare nu există în ceea ce priveşte impozitul pe profit, deci nu s-a dorit o corelare integrală a prevederilor din cele două titluri ale codului fiscal.

Referitor la obsevaţia privind dreptul de deducere al beneficiarilor care achiziţionează bunuri, servicii,  de la contribuabili cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de T.V.A., într-adevăr se menţioneză că aceştia nu beneficiază de dreptul de deducere, în cazul în care au achiziţionat bunuri, servicii de la persoane care au fost înscrise în Registrul persoanelor impozabile. Înregistrarea, aşa cum aţi sesizat şi dumneavoastra, se face în termen de cel mult trei zile de la  data comunicării.

S-a avut în vedere, la redactarea acestei prevederi, faptul că nu poate fi imputată beneficiarului o astfel de achiziţie şi astfel,  practic,  să i se refuze dreptul  de deducere, atâta timp cât informaţia nu este publică. Deci, trebuie să fie publică, pentru a i se putea anula dreptul de deducere.

Ar fi o idee, într-adevăr, aceea de publicare exactă a datei când a fost anulat dreptul de deducere în Registrul respectiv, numai că la momentul la care are loc tranzacţia, deci la momentul când intervine factorul generator, în mod normal beneficiarul trebuie să verifice dacă la data respectivă furnizorul lui era sau nu era înscris în Registru. Deci, dacă la data respectivă nu era înscris în Registru atunci înseamnă că beneficiază de exercitarea dreptului de deducere. E posibil să fie într-adevăr în acel interval de trei zile dintre momentul anulării codului şi momentul publicării în registru, dar acest lucru nu va avea consecinţe asupra dreptului de deducere al beneficiarului.

Sursa: LegeStart.ro, articol scris de Daniela Tănase

Centrul de Carte Indaco este acum şi pe Facebook, la adresa: http://www.facebook.com/centruldecarteindaco!

«Articolul anterior Articolul următor»