Impozitul pe profit explicat prin Normele metodologice la Codul fiscal

  • Mihai Sintescu
Featured image

Recenta Hotărâre a Guvernului nr.50/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 78 din 31 ianuarie a.c., a modificat Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Dintre modificările şi completările aduse prin acest act normativ, ne vom referi, în cele ce urmează, la prevederile referitoare la impozitul pe profit.

Calculul profitului impozabil

Potrivit art.19 (1) Cod fiscal, profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor.


În Normele de aplicare, sunt date ca exemple de elemente similare veniturilor:


- diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii;

- rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) şi alin. (51) din Codul fiscal;

- câştigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate.


Privitor la elementele similare cheltuielilor, exemplificările se referă la:

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii;

- cheltuiala cu valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare şi a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost înregistrată în rezultatul reportat. În acest caz, cheltuiala este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat a acestor imobilizări, respectiv durata iniţială stabilită conform legii, mai puţin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. În mod similar se va proceda şi în cazul obiectelor de inventar, baracamentelor şi amenajărilor provizorii trecute în rezultatul reportat cu ocazia retratării situaţiilor financiare anuale.

- diferenţele nefavorabile dintre preţul de vânzare al titlurilor de participare proprii şi valoarea lor de dobândire/răscumpărare, înregistrate la data vânzării titlurilor respective.


Veniturile şi cheltuielile generate de evaluarea ulterioară şi executarea instrumentelor financiare derivate, înregistrate potrivit reglementărilor contabile, sunt luate în calcul la stabilirea profitului impozabil.

Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se corectează prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale căreia îi aparţin şi depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.


La calculul profitului impozabil limitele cheltuielilor deductibile prevăzute de legislaţia în vigoare se aplică trimestrial sau potrivit prezentelor norme metodologice, după caz, astfel încât la finele anului acestea să se încadreze în prevederile legii. Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozitul pe profit anual, limitele cheltuielilor deductibile prevăzute de legislaţia în vigoare se aplică anual.


Precizările noi, introduse prin H.G. nr.50/2012, se referă la:


- veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare, efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Acestea sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil. În valoarea fiscală a titlurilor de participare se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor;

- veniturile şi cheltuielile reprezentând dobânzile, penalităţile sau daunele-interese contractuale anulate prin acte adiţionale la contractele economice încheiate. Acestea sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile, în condiţiile în care dobânzile, penalităţile sau daunele-interese stabilite în cadrul contractelor economice iniţiale au reprezentat cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile, pe măsura înregistrării lor. În acest caz, se ajustează profitul impozabil al perioadei fiscale în care au fost înregistrate iniţial veniturile şi cheltuielile respective.


Cheltuieli

Potrivit art.21 (1) Cod fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.


În aplicarea dispoziţiilor acestui articol, Normele arată că sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile şi următoarele:


- cheltuielile efectuate cu editarea publicaţiilor care sunt înregistrate ca retururi în perioada de determinare a profitului impozabil pe baza documentelor justificative şi în limita cotelor prevăzute în contractele de distribuţie, cu condiţia reflectării în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor potrivit reglementărilor contabile;

- cheltuielile generate de taxa pe valoarea adăugată ca urmare a aplicării proratei, în conformitate cu prevederile titlului VI «Taxa pe valoarea adăugată» din Codul fiscal, precum şi în alte situaţii când taxa pe valoarea adăugată este înregistrată pe cheltuieli, în situaţia în care taxa pe valoarea adăugată este aferentă unor bunuri sau servicii achiziţionate în scopul realizării de venituri impozabile;

- cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor comerciale înstrăinate, potrivit legii.

- (TEXT MODIFICAT) dobânzile, penalităţile şi daunele-interese, stabilite în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane rezidente/nerezidente sunt cheltuieli deductibile pe măsura înregistrării lor;

- pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;

- cheltuielile efectuate pentru transportul salariaţilor la şi de la locul de muncă;

- cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată plătită într-un stat membru aferentă unor bunuri sau servicii achiziţionate în scopul realizării de venituri impozabile.

- cheltuielile privind serviciile care vizează eficientizarea, optimizarea, restructurarea operaţională şi/sau financiară a activităţii contribuabilului.

- (CATEGORIE NOUĂ) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare, înregistrată potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

- (CATEGORIE NOUĂ) cheltuielile reprezentând cantităţile de energie electrică consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, în lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care include şi consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul distribuţiei energiei electrice.


În ce priveşte cheltuielile nedeductibile, acelaşi art.21, la alineatul (4) se referă, printre altele, la  cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, altele decât cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii.


Potrivit Normelor, sunt considerate cheltuieli făcute în favoarea participanţilor următoarele:


- cheltuielile cu amortizarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport utilizate de către participanţi, în favoarea acestora;

- bunurile, mărfurile şi serviciile acordate participanţilor, precum şi lucrările executate în favoarea acestora;

- cheltuielile cu chiria şi întreţinerea spaţiilor puse la dispoziţie acestora;

- alte cheltuieli în favoarea acestora.


CATEGORIE ABROGATĂ: Potrivit modificărilor aduse la Norme prin H.G. nr. 50/2012, NU MAI SUNT INCLUSE ÎN ACEASTĂ CATEGORIE cheltuielile reprezentând diferenţa dintre preţul de piaţă şi preţul de cumpărare preferenţial, în cazul tranzacţiilor cu acţiuni efectuate în cadrul sistemului stock options plan, precum şi cheltuielile cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii acordate salariaţilor.


Alte tipuri de cheltuieli nedeductibile, potrivit Art.21 alin.(4), sunt, de asemenea:


- cheltuielile înregistrate de societăţile agricole, constituite în baza legii, pentru dreptul de folosinţă al terenului agricol adus de membrii asociaţi, peste cota de distribuţie din producţia realizată din folosinţa acestuia, prevăzută în contractul de societate sau asociere;

- cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu excepţia veniturilor obţinute din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, a veniturilor din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, a veniturilor din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, a veniturilor din restituirea ori anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere, precum şi cu excepţia veniturilor reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice. (Veniturile din dividende primite de la persoane juridice române sau străine nu au, pentru determinarea profitului impozabil, cheltuieli aferente).


CATEGORIE ABROGATĂ ÎN CODUL FISCAL:  Prin punctul 11. din Ordonanţă de urgenţă NR.125/2011, începând cu 01.01.2012 au fost scoase din categoria cheltuielilor nedeductibile h) cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se deţin participaţii, precum şi de diferenţele nefavorabile de valoare aferente obligaţiunilor emise pe termen lung, cu excepţia celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora.

Corelativ, au dispărut şi din Normele de aplicare precizările corespunzătoare.


Articol scris pe site-ul LegeStart.ro, în secţiunea Articole, de către Mihai Sintescu

«Articolul anterior Articolul următor»